919443135428 919443135428
JV Marine Shrimps

Sitemap

Contact Us

JV Marine Shrimps

K. K. Dhanraj Mohan, Jvmarineshrimps, 29/6,velayudam pillai 1st Street, Thavitusandai, Madurai, Tamil Nadu - 625001, India

Mobile : +91-9443135428, +91-7550150057

Call Us : 08048771650